Oppgave: Instruksjon og kriterier

Klassens egen wiki
2. verdenskrig.

Nå skal vi lage en klassewiki. Den skal fylles med informasjon knyttet til 2. verdenskrig. Klassen vil bli delt inn i arbeidsgrupper som får tildelt forskjellige oppgaver. Disse oppgavene skal besvares i wiki.

I hver arbeidsgruppe blir det utnevnt en gruppeleder. Gruppelederen har ansvar for å tilse at gruppa fordeler ansvar så fort som mulig og at alle i gruppa til en hver tid vet hva som forventes av dem. Gruppeleder skal også tilse at alle tekstene gruppa produserer ligger i wiki når arbeidsperioden er over, og gå over linkene en siste gang for å se om de virker. Det er gruppeleder som til syvende og sist skal ta avgjørelser for gruppa hvis ikke aller er enige.

Alle gruppemedlemmer har selv ansvar for å tilse at det de produserer av skriftlig materiale er tilstrekkelig. Dette gjelder både innholdsmessig og i forhold til lengde. Alle skal respektere avgjørelsene gruppeleder tar på vegne av gruppa. (Gå til faglærer hvis noe oppleves som svært urimelig.)

Linker:

Det er viktig å linke i wiki. Tenk på hvilke ord i teksten deres som bør utdypes/forklares og lag linker (som de blå ordene i wikipediaartikklene) til nye sider der man kan finne slike utdypinger og forklaringer. Enhver har ansvar for å produsere linker til egen tekst, men forhør dere med de andre i gruppa så dere eventuelt kan linke til samme forklaring/utdyping hvis flere tekster bruker samme linkord. (Hvis noen tekster krever mange linker kan det være fint å fordele arbeidet på alle gruppemedlemene. Her må dere bare planlegge og bli enige.)

Alle i gruppa har også et ansvar i forhold til å linke mellom tekstene de forskjellige gruppemedlemmene produserer. Det er derfor viktig at dere setter av tid til å lese hverandres tekster og finne naturlige steder å gjøre dette.

Lyd og bilde:
En wiki med lyd og bilde er finere og mer interessant enn en uten. Illustrer tekstene deres med passende illustrasjoner. Det finnes også gode filmklipp, radioopptak og andre lydopptak der ute cyberspace ;)

Back up!
Husk å lagre alt dere produserer på eget område (eller minnepinne) i tillegg til i wiki! Det er så trist hvis man gjør en feil og noe forsvinner.

Kilder:
Husk å være kildekritiske. Ikke ta alt for god fisk. Dobbeltsjekk og oppgi alle kilder.

Vurderingskriterier:

Har dere besvart alle punktene i oppgaven?

Er tekstene informative (faglig innhold)?

Er tekstene Strukturerte og ordnet enten kronologisk eller etter emner (ettersom hva som passer best), og er de delt opp i avsnitt?
Husk at en faktaartikkel skal ha innledning, hoveddel, avslutning.

Har tekstene linker til forklaringer/utdypinger der det passer seg?
Er disse linkene gode, forklarende, utdypende.

Har gruppemedlemmene oversikt over gruppas helhetlige produksjon, slik at de har klart å lage linker på tvers av hverandres arbeid?

Har dere linket til andre gruppers arbeid?

Virker alle linker?

Er alle sider oversiktlige og ryddige?

Har dere brukt bilder som passer til teksten?

Har dere vært kreative på andre måter?

Er alle kilder oppgitt?

Er kildene deres gode/pålitelige?

Har dere klart å samarbeide?
fordelt oppgaver, lyttet til hverandre og tatt ansvar.

Har dere respektert gruppeleders avgjørelser?/Har du som gruppeleder tatt gode avgjørelser, lyttet til alle og vært en god leder?

Har dere bedt om hjelp når dere stod fast faglig?

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License